Accés usuaris registrats

Informació Corporativa

Informació corporativa

Estatuts, assemblea, junta directiva i comissió de control

ESTATUTS

La Mútua del Personal de “la Caixa” es regeix pels estatuts que trobareu en el següent document. Aquests, estableixen la naturalesa, objecte i funcionament de la Mútua.

DESCARREGA'T ELS ESTATUTS

ASSEMBLEA

És l’òrgan sobirà de la Mútua que expressa la seva voluntat social i de govern. Ostenta la representació dels mutualistes, els quals han d’acomplir obligatòriament les decisions preses per l’Assemblea. Actualment, està formada per 242 compromissaris.

DESCARREGA'T EL RESUM DE L'ASSEMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

És l’òrgan de govern de la Mútua amb la responsabilitat de dirigir i administrar-la, així com d’executar els acords de l’Assemblea.

Carme de Febrer i Martínez

Presidenta

Antoni Jové i Brugués

Vocal

Daniel Ramírez i Rofastes

Vicepresident

Rafel Agea i Tomàs

Vocal

Carles Antoni Chanivet i Marsellès

Tresorer

Jordi Camó i Pons

Vocal

Montserrat Aldabó i Pujol

Secretària

Josep Mª Mauri i Casas

Vocal

COMISSIÓ DE CONTROL

És l’òrgan independent de la Junta Directiva amb la funció de vetllar perquè l’actuació de la Junta Directiva es regeixi pels criteris i resolucions adoptats per l’Assemblea i també de verificar el funcionament financer.

Francesc Emili Ruiz Armengol

Maria Peiró Solé

Antonio Gil Codina

Joan Torreguitart Batet

DESCARREGA'T EL REGLAMENT DE COMISSIÓ DE CONTROL

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

Amb periodicitat anual, la Direcció de la Mútua elabora un document resum de les dades més rellevants obtingudes com a conseqüència de l’activitat de l’empresa. Les Memòries dels últims anys es poden consultar en els següents arxius annexos. 

Descarrega les Dades Econòmiques o l’Informe de Situació Financera i Solvencia segons l’any: