Accés usuaris registrats

La mútu@, més digital que mai, consolida el seu creixement

La mútu@ presenta el nou servei d'Ajuda Econòmica a la Dependència (AED)

El passat 13 de maig es va celebrar, de forma telemàtica, l’Assemblea Anual de la Mútua a la sala del Roca Barcelona Gallery.

Tot el procediment electrònic de votació va estar avalat i auditat per l’empresa Appsamblea, amb el suport de FlopWork com a partner oficial.

El President de la Mútua, el Sr. Robert A. Mir, va inaugurar la sessió donant la benvinguda a tots els assembleistes que es van connectar.

Tot seguit, va fer un repàs detallat de la situació en la que es troba l’entitat i dels principals fets ocorreguts l’any 2022.

El creixement continu de mutualistes i adherits durant el 2022 i l’ús que aquests en fan de la Mútua, tant en nombre de sol·licituds com en els imports compensats, han estat fets prou rellevants com perquè la Junta Directiva actualitzés el Reglament del Servei Mèdic-Quirúrgic per mirar de controlar la sinistralitat.

Amb aquesta i altres mesures implantades es confirma, una vegada més, la millora de la solidesa financera de la Mútua, que està al dia en el compliment de la normativa europea Solvència II.

D’altra banda, el Sr. Mir va destacar com a fites importants del 2022: l’inici de la campanya de Captació de Leads i com a novetat destacable el llançament del nou servei d’Ajuda Econòmica a la Dependència (AED).

Per acabar la seva intervenció va fer esment a les bones relacions de la Mútua amb CaixaBank i la Fundació Bancària “la Caixa”. Fruit d’aquesta col·laboració, s’han dut a terme campanyes promocionals a través de la plataforma PeopleNow de CaixaBank nacional i Direccions Territorials.

Comptes anuals

La Directora General, la Sra. Marta Planet, va fer un resum dels comptes anuals i balanç de l’exercici 2022.

 

La Mútua segueix treballant comercialment

La Sra. Planet va explicar com l’equip de comercials de la Mútua durant el 2022 ja van poder dur a terme les visites presencials que han anat combinant també amb el telemàrqueting i la gestió online.

També posa èmfasi en la im­portància i impacte de les diverses campanyes comercials que s’han dut a terme al llarg de l’any passat.

En aquest sentit, va destacar la promoció Sentiment mútu@ (setembre-novembre 2022) amb la que es van aconseguir 655 altes.

En totes les promocions comercials es va ressaltar el valor de la Mútua, destacant quotes especials i reducció d’algunes carències.

Com a resultat de totes aquestes accions, l’any 2022 es van registrar al SMQ 2.008 altes, entre mutualistes i adherits, i 1.283 baixes, essent la pobla­ció protegida a final d’any de 30.447 persones, de les quals 11.521 són mu­tualistes i 18.926  familiars.

Mostra diverses gràfiques relatives a la piràmide de població de mutua­listes i adherits, per sexe i edats, i com l’any anterior, destaca que el 74,7% de les noves altes tenen menys de 50 anys. Això ha fet que l’increment de la mitjana d’edat de tota la població assegurada sigui inferior al vegetatiu i se situi a 47,7 anys en les dones i 46,6 anys en els homes.

Va comentar com en el 2022 s’han actualitzat els convenis amb els Centres Concertats amb els quals ja teníem acords.

Com a novetat, la Sra. Planet va presentar la campanya de captació de LEADS que es va posar en marxa en el 2022.

Atesa la dificultat que tenen els nostres comer­cials per accedir a les oficines de CaixaBank, aquesta iniciativa vol donar suport a l’equip comercial amb l’objectiu d’aconseguir nous contactes i fer créixer el nombre de mutualistes.

Amb l’objectiu de donar suport a l’equip comercial, es va posar en marxa una campanya de captació de leads amb el sorteig d’1 any de gimnàs gratis

La primera acció que es va posar en marxa va consistir en l’enviament d’un Pack de Consells de Vida Saludable i la participació en un sorteig d’1 any de gimnàs gratuït. Va resultar un èxit, aconseguint més de 300 contactes.

NOU SERVEI: Ajuda Econòmica a la Dependència (AED)

Però si hi ha una novetat important per a la Mútua en el 2022, és el nou servei de la Mútua: el Servei d’Aju­da Econòmica a la Dependència (AED), un servei que neix per assegurar el benestar de l’assegurat i complementar la prestació que rebi si queda en situació de dependència. La Directora General en va destacar els trets més rellevants.

Sens dubte, el 2022 ha estat l’any del nou servei d’Ajuda Econòmica a la Dependència (AED)

Gestió de les prestacions rebudes

La facturació per quotes va ascendir a 8.677.190 € i es van compensar sol·licituds per import de 7.863.316 €, un 6,7% més que l’any anterior.

Campanya de comunicació de continguts online

L’App i el portal del mutualista s’han consolidat com a eines imprescindibles que reforcen la comunicació dels mutualistes amb la Mútua, permeten cada vegada més realitzar de forma àgil tot tipus de tràmits, destacant sobretot la facilitat en l’enviament i seguiment de les sol·licituds de compensació.

La presencia de la Mútua a les Xarxes Socials (Instagram, Facebook i Linkedin) ha continuat també durant el 2022, realitzat una tasca molt important de difusió del serveis i avantatges de ser a la Mútua.

Les campanyes de comunicació als mutualistes, informant de les promocions, tramesa de consells mèdics, felicitacions amb motiu d’aniversaris, etc., així com tramesa de missatges a potenci­als mutualistes, han continuat durant el 2022,

Però si hi ha hagut un altaveu rellevant i continu de la Mútua entre els treballadors de Caixabank, nacional, filials i Direccions Territorials, ha estat sens dubte, la intranet corporativa de CaixaBank: PeopleNow.  L’enviament d’informacions periòdiques des de la Mútua a aquesta plataforma i la seva publicació constant han estat un èxit.

El President va cloure l’acte donant les gràcies, en el seu nom i en el de la Junta Directiva, a tots els assembleistes, a la Comissió de Control i al Roca Barcelona Gallery per haver acollit l’assemblea en les seves instal·lacions, i va reconèixer la bona feina de la Directora i tot l’equip de la Mútua per la seva professionalitat i implicació.