Accés usuaris registrats

Subsidi Mèdic Quirúrgic-sol·licitud

Sol·licitud de Compensació Econòmica

Des de la Mútua volem compensar-te per les despeses incorregudes en els tractaments o actes mèdic quirúrgics. 

En el Reglament podràs trobar-hi quines cobertures ofereix la Mútua, així com les condicions i percentatges que s’hi apliquen, sempre tenint en compte el principi de complementarietat.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Les contingències cobertes seran objecte de constant adaptació i seran comunicades als interessats així com, en el seu cas, els percentatges de cobertura.

El termini per a presentar les factures és de 2 mesos des del seu pagament.

Les factures o rebuts que es presentin han de complir els requisits següents:

  • Comprovant bancari de pagament.
  • Nom complert i NIF del pacient.
  • Data en que s’ha fet el tractament.
  • Import desglossat per partides i conceptes.
  • Ha d’estar confeccionat en un imprès del facultatiu, clínica o centre mèdic o hospitalari.
  • A l’imprès hi haurà de constar el NIF i el número de col·legiat, en el cas dels facultatius, i el CIF en el cas de clíniques i centres mèdics o hospitalaris.

Es podran demanar les factures originals amb la constància del pagament, sempre que l’import sigui superior a 1.800€

COM SOL·LICITAR-HO?

En paper

Descarrega la sol·licitud omplint les teves dades i adjunta-hi les factures i els rebuts corresponents.

Online

Inicia sessió des del Portal del Mutualista
introduïnt el NIF i contrasenya.