Accés usuaris registrats

Sol·licitud de Compensació Econòmica

Amb la Mútua pots estar tranquil

Sol·licitud de Compensació Econòmica

En paper

Descarrega la sol·licitud, omple-la amb les teves dades i adjunta-hi les factures i rebuts corresponents.

INFORMACIÓ IMPORTANT:

  • Les contingències cobertes seran objecte de constant adaptació i seran comunicades als interessats així com, en el seu cas, els percentatges de cobertura.
  • El termini per a presentar les factures és de 2 mesos des del seu pagament.
  • Les factures o rebuts que es presentin han de complir els requisits següents: ha de constar el nom complert i NIF del pacient, la data en que s’ha fet el tractament, i l’import desglossat per partides i conceptes. Ha d’estar confeccionat en un imprès del facultatiu, clínica o centre mèdic o hospitalari. A l’imprès hi haurà de constar el NIF i el número de col·legiat, en el cas dels facultatius, i el CIF en el cas de clíniques i centres mèdics o hospitalaris.
  • Es podrà demanar la/es factura/es original/s on hi hagi constància del pagament, sempre que l’import sigui superior a 1.800€

Des de la Mútua volem compensar-te per les despeses incorregudes en els tractaments o actes mèdic quirúrgics. 

En el Reglament podràs trobar-hi quines cobertures ofereix la Mútua, així com les condicions i percentatges que s’hi apliquen, sempre tenint en compte el principi de complementarietat.