Accés usuaris registrats

Subsidi Mèdic Quirúrgic-sol·licitud

Sol·licitud de Compensació Econòmica

Des de la Mútua volem compensar-te per les despeses incorregudes en els tractaments o actes mèdic quirúrgics. 

En el Reglament podràs trobar-hi quines cobertures ofereix la Mútua, així com les condicions i percentatges que s’hi apliquen, sempre tenint en compte el principi de complementarietat.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Les contingències cobertes seran objecte de constant adaptació i seran comunicades als interessats així com, en el seu cas, els percentatges de cobertura.

El termini per a presentar les factures és de 2 mesos des del seu pagament.

Les factures o rebuts que es presentin han de complir els requisits següents:

  • Comprovant bancari de pagament.
  • Nom complert i NIF del pacient.
  • Data en que s’ha fet el tractament.
  • Import desglossat per partides i conceptes.
  • Ha d’estar confeccionat en un imprès del facultatiu, clínica o centre mèdic o hospitalari.
  • A l’imprès hi haurà de constar el NIF i el número de col·legiat, en el cas dels facultatius, i el CIF en el cas de clíniques i centres mèdics o hospitalaris.

En factures d’imports superiors a 1.000€ cal presentar sempre el comprovant de pagament bancari que acrediti la despesa, en cas contrari es denegarà la sol·licitud de compensació. En qualsevol cas, la Mútua podrà requerir al sol·licitant la presentació de la documentació original.

COM SOL·LICITAR-HO?

En paper

Descarrega la sol·licitud omplint les teves dades i adjunta-hi les factures i els rebuts corresponents.

Online

Inicia sessió des del Portal del Mutualista
introduïnt el NIF i contrasenya.