Accés usuaris registrats

Bases Legals Cuidat

Bases Legals Cuida't amb la Mútua

ARTICLE 1. ORGANITZADOR
L’empresa organitzadora és Mútua del Personal de “la Caixa”, M.P.S ( en endavant “la Mútua” o “el Organitzador”), amb domicili a Barcelona, Gran Via de Carles III, 84 6a planta, CIF número G60327798 organitza un sorteig denominat “Cuida’t amb la Mútua” (d’ara endavant el “sorteig”) sota la seva responsabilitat i de conformitat amb les bases detallades a continuació.

ARTICLE 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
2.1 Concepte de participant (d’ara endavant, el “Participant(s)”)
Podran participar, de manera voluntària i gratuïta, els majors de 18 anys, que resideixin legalment en el territori nacional d’Espanya, incloses Illes Balears i Canàries i tinguin passaport en vigor en el moment de la participació.

En cap cas, els participants podran ser empleats de la Mútua ni familiars en primer grau d’aquests empleats. Tampoc podran participar el personal d’altres empreses que tinguin participació directa o indirecta en el desenvolupament del sorteig.

A més hauran de ser empleats de qualsevol entitat pertanyent al grup CaixaBank.

2.2 Validesa de la participació
La informació i les dades de contacte facilitades pels participants hauran de ser vàlids i veraços, sota pena d’exclusió del sorteig i, en el seu cas, pèrdua de la condició de guanyador.

L’Organitzador es reserva el dret de verificar que qualsevol participació en el sorteig compleixi amb les condicions del Reglament. La participació no conforme resultarà en la desqualificació de participants així com dels guanyadors i la cancel·lació dels seus premis. Com a tals, els participants autoritzen totes les verificacions relatives a la seva identitat, la seva edat, número d’empleat o la lleialtat i sinceritat de la seva participació. Qualsevol declaració falsa, indicació d’identitat o adreça falsa comporta l’eliminació immediata del participant.

ARTICLE 3. DATES, MECÀNICA I PREMIS
3.1. Període de participació
La participació en el sorteig s’iniciarà el 25/05/2023 a les 00.00 hores i finalitzarà al 26/06/2023 a les 23.59.

3.2. Mecànica de la promoció
La participació ha de realitzar-se a través de la web de La Mútua de la següent manera:

1) Accedir a la web especificada en els diferents materials de l’acció.
2) Registrar-se en el formulari de participació en la web emplenant tots els camps sol·licitats: nom, cognoms, email, número d’empleat, número de centre, província, telèfon i acceptació de política de privacitat i bases legals.

Es limita a una participació per persona.

En participar els usuaris rebran un missatge de confirmació del formulari confirmant que la seva participació s’ha realitzat amb èxit.

Totes les persones que hagin emplenat el formulari i facilitat les seves dades de manera veraç i complint les presents bases seran considerades participacions vàlides en el sorteig.

A més totes les persones registrades en el formulari rebran mitjançant correu electrònic la Guia Cuida’t amb la Mútua, consistent en un document en format digital amb contingut de salut per a portar una vida saludable.

3.3. Elecció del guanyador
El guanyador serà triat per la Mútua de manera aleatòria a través d’una plataforma externa entre tots els inscrits en el sorteig i que siguin considerats una participació vàlida tal com es descriu en el punt 2.2. de les presents bases.

La selecció de guanyadors es realitzarà el 28/06/2023.

Les verificacions relatives a les condicions d’elegibilitat del guanyador es realitzaran el mateix dia. Si resulta que el guanyador no compleix amb els criteris de les presents bases, el seu premi no serà lliurat.

En cas que, per qualsevol motiu, la persona premiada renunciï o no pugui acceptar el premi, el premi quedarà desert.

3.4. Premis
El premi objecte de la present promoció serà un cap de setmana per a dues persones per un valor màxim de 250€ que inclou:
– 1 nit d’allotjament per a dues persones adultes.
– 1 accés al centre termal wellness / balneari per a dues persones adultes. 

No està inclòs:
– despeses de desplaçament
– àpats (esmorzars, dinars i sopars)
– servei d’habitacions /minibar
– despeses de cafeteria / bar.
– Altres tipus de despeses realitzades per la persona guanyadora.

L’organitzador cubrirà fins a un total de 250€ i, en cas de superar aquest import, la diferència serà assumida per part de la persona guanyadora. 
La data de caducitat per gaudir del premi és el 31/12/2023.

L’Organitzador es reserva el dret de substituir qualsevol premi per un equivalent en cas d’indisponibilitat del premi inicialment previst, sense que aquesta substitució incorri en responsabilitat de l’Organitzador.

El premi objecte de la present promoció, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. El premi no podrà ser intercanviat per un altre article o servei. Queda prohibit la comercialització i/o venda del premi. La renúncia al premi no donarà cap dret d’indemnització o compensació. La Mútua no es responsabilitza davant possibles reclamacions relacionades amb el gaudi del premi, ni de les possibles expectatives que es tinguessin sobre aquest.

3.5. Distribució de Premis
La Mútua es posarà en contacte amb el guanyador a través de correu electrònic o per telèfon a partir del 28/06/2023.

El guanyador haurà de confirmar l’acceptació del premi per escrit responent al correu electrònic enviat per l’Organitzador en un termini màxim de catorze (14) dies a partir de la seva recepció. A més haurà de confirmar el seu nom i cognoms, correu electrònic, número d’empleat i número de telèfon per a poder gestionar el premi.

En defecte d’això, es considerarà que els guanyadors han renunciat pura i simplement al seu premi. Qualsevol premi que no pugui distribuir-se a conseqüència d’un error o omissió en les dades de contacte dels participants, o d’un canvi en aquestes dades de contacte, en cas de no reclamació del premi o per qualsevol altra causa imputable als guanyadors, es considerarà com perdut i no es tornarà a distribuir. El premi no pot ser reclamat posteriorment pel guanyador inicial.

En el cas en què no es pugui contactar amb un guanyador en el termini de 15 dies des de la comunicació del guanyador, es procedirà a contactar amb el següent participant suplent.

La persona guanyadora s’encarregarà d’elegir l’allotjament en el que vol realitzar l’escapada de relax i farà efectiu el pagament. La Mútua procedirà al reembolsament de l’import pagat per un valor màxim de 250€ mitjançant el sistema ja establert a través del Portal del Mutualista en els plaços establerts per l’organitzador d’1 setmana màxim des de l’enviament del comprovant de pagament i de la factura de l’allotjament per part de la persona guanyadora.

El premi haurà de ser disfrutat abans del 31/12/2023 abans d’arribar a la data de caducitat. En cas contrari, el valor del premi no serà cobert per la Mútua.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La Mútua, d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament:
Mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:
− Remissió de comunicacions comercials publicitàries autoritzades amb la participació en aquesta promoció per email, SMS, telèfon, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

Criteris de conservació de les dades:
Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.

Comunicació de les dades:
No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:
Tots els participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat relatius a les seves dades personals, recollits i processaments per la Mútua en l’àmbit d’aquest concurs. Per a exercir aquests drets, els participants poden escriure a la següent adreça: Edificis Trade Torre Sud, Gran Via Carles III 84, 6a planta 08028, Barcelona, o bé remetent email a mutua@mutuapersonalcaixa.com indicant en el sobre Ref: Promoció “Cuida’t amb la Mútua”

Tot participant garanteix que les dades personals facilitades a la Mútua en el marc d’aquesta promoció són veritables i exactes, la falsedat de la identitat o adreça del participant implicarà l’automàtica eliminació de la seva participació i l’anul·lació del premi aconseguit. Si vostè no consent el tractament de les seves dades personals tal com s’indica en els paràgrafs anteriors, si us plau no participi en la promoció. Els participants i en particular els guanyadors, accepten i consenten expressament les possibles accions destinades a la verificació de la seva identitat.

Qualsevol frau o temptativa de frau, en particular en el subministrament d’informació errònia o la falsificació de l’adreça o de la identitat; així com el no acatament de les presents bases o qualsevol intent d’alterar el desenvolupament de la promoció significarà l’automàtica eliminació del participant o participants implicats.

5. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
La Mútua posseeix tots els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut de la web de Mútua (inclosos, entre altres: logotip, imatges, il·lustracions, sons, text, gràfics, so, vídeo, icona, maquetació, carta gràfica, etc.), o ha adquirit periòdicament els drets/autoritzacions que permeten el seu ús.

Totes les marques comercials i/o logotips reproduïts en la web de Mútua són propietat exclusiva de Mútua, o una empresa del grup Mútua, o els seus proveïdors de serveis, socis o proveïdors. Qualsevol ús, en qualsevol forma, d’aquests elements està estrictament prohibit, sota sanció d’accions civils i/o penals.

El guanyador autoritza expressament l’ús per part de Mútua de qualsevol declaració efectuada sobre el sorteig i sobre el premi tant en la pàgina web com en les xarxes socials de Mútua.

6. QÜESTIONS FISCALS
En el seu cas, als premis de la present promoció, els seran aplicable la normativa en matèria d’Impost sobre la Renda de les Persona Físiques, Renda de no residents i altres textos legals en matèria fiscal. En aquest sentit, l’obtenció d’un premi d’aquest tipus podria constituir per al guanyador un guany patrimonial a l’efecte d’IRPF, en donar lloc a una variació en el valor del seu patrimoni posada de manifesta per una alteració en la seva composició. El guanyador del premi quedarà sotmès al compliment de totes les obligacions fiscals establertes per la legislació vigent aplicable, en el seu cas, sent del seu càrrec exclusiu el pagament d’aquestes.

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el present SORTEIG suposa l’acceptació íntegra de les presents bases. L’Organitzador es reserva el dret a variar aquestes bases si així ho exigissin les circumstàncies i dirimir quants dubtes poguessin sorgir en el no previst en aquestes.

Les bases estaran a la disposició de tots els participants del SORTEIG en: https://www.mutuapersonalcaixa.com/bases-legales-promocio-cuidat-mutua-2023/

L’Organitzador es reserva també el dret a anul·lar, prorrogar, retallar o modificar el SORTEIG si les circumstàncies l’obliguen, sense haver de justificar la decisió i sense que se li pugui reclamar cap mena de responsabilitat a conseqüència d’això, sempre de manera que no perjudiquin els drets adquirits pels participen.

8. LLEI APLICABLE
Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el sorteig ha d’enviar-se per escrit a Mútua, Edifici Trade Torre Sud, Gran Via Carles III 84, 6a planta 08028, Barcelona. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals de la ciutat de Barcelona